5/5 - (10 امتیاز)

قیمت لوله مبلی 0.7  میلیمتر در کاخانه

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت لوله مبلی 0.8 میلیمتر در کارخانه

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت لوله مبلی 0.9 میلیمتر در کارخانه

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت لوله مبلی 1 میلیمتر در کارخانه

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت لوله مبلی 1.25 میلیمتر در کارخانه

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت لوله مبلی 1.5 میلیمتر در کارخانه

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد